مدیرمون : تعیین عوارض صادراتی تخم مرغ تا پایان مرداد ۹۹

در مدیرمون modiremoon مطلب تعیین عوارض صادراتی تخم مرغ تا پایان مرداد ۹۹ مشاهده می کنید
وزارت صمت عوارض صادراتی تخم مرغ را برای هر کیلوگرم ۴ هزار ریال تا پایان مرداد ماه ۹۹ تعیین کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir